דוחו"ת שנתיים

 דו"ח שנתי  

חייבים בהגשת דו"ח שנתי

חייב בהגשת דוח שנתי כל אדם שפקיד שומה דרש זאת ממנו. בנוסף חייבים בהגשת דוח שנתי:

-          -  אשה נשואה שהצהירה כי תדווח על הכנסותיה בדוח שנתי נפרד מבעלה ובעלה לא כלל בשל כך את הכנסותיה בדוח השנתי שלו. דוח נפרד 

          אין משמעותו עריכת שומה נפרדת לאשה הנשואה.

-          -    יחיד תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בשנת המס.

-          -    חבר בני-אדם שהיתה לו הכנסה (מחזור) בשנת המס.

-          -  תושב חוץ שהיתה לו הכנסה חייבת בישראל.

-          -  מי שהיה חייב להגיש דוח שנתי בשנת המס הקודמת.

-          -   מוסד ציבורי (כהגדרתו בפקודת המס).

-          -   ארגון מקצועי (כהגדרתו בפקודת המס).

 

פטורים מהגשת דו"ח שנתי

-          יחיד תושב ישראל יהיה פטור מחובת הגשת הדוח על ההכנסה אם נתקיימו לגביו כל אלה:

-          כל הכנסותיו היו מ"משכורת", "דמי שכירות" ו"הכנסה נוספת" (או מצירוף של אלה).

לעניין זה: משכורת הכנסת עבודה, קיצבה, וכן מענק פרישה או מוות וסכום המתקבל עקב היוון קצבה החייבים במס.

דמי שכירות הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס בשיעור של 10% מההכנסה ברוטו בהתאם לסעיף 122 לפקודה.

הכנסה נוספת

     1.    הכנסה שממנה נוכה מס במקור (כגון ריבית, דיבידנד, שכר סופרים, בוחנים, מרצים, שירותי משרד, עמלות ביטוח וכדומה).

     2.    הכנסה שחל לגביה שיעור מס מוגבל, ונוכה ממנה במקור מלוא המס, או שחל לגביה פטור ממס. ובלבד שאינה הכנסה מעסק או 

            ממשלח- יד או מעבודה.

     3.    הכנסה ממכירת נייר ערך זר, שנוכה ממנה מס בשיעור שאינו נמוך מ-5% מהתמורה. ובלבד שסכום הכנסת היחיד ממכירת נייר ערך זר

            אינו עולה על הסכום שנקבע בפקודה (55,000 ש"ח בשנת 2002).

-          -  סך הכנסותיו לא עלו על הסכום הקבוע בחוק

- משכורת ודמי שכירות בשנת המס 2002 530,000 ש"ח הכנסה נוספת בשנת המס 2002 270,000 ש"ח

 

מועד הדיווח

-          - המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות הכפולה ומצרף מאזן ודוח רווח והפסד יגיש את הדוח השנתי עד ליום 31 במאי בשנה עבור  

        שנת המס שנסתיימה ביום 31 בדצמבר.

-          - עובד שכיר ואדם המנהל פנקסי חשבונות לפי שיטת החשבונאות של בסיס מזומן יגיש דוח שנתי עד ליום 30 באפריל עבור שנת המס

        שנסתיימה ביום 31 בדצמבר. לרוב, מס הכנסה נותנים דחייה אוטומטית להגשה. המועד האחרון להגשת הדוח לשנת 2007 הוא ה-29 במאי 

        2008. מייצגים (רואי חשבון ויועצי מס) מקבלים ארכה נוספת עבור לקוחותיהם.

-          - מי שנקבע לו תקופת שומה מיוחדת יגיש את הדוח השנתי תוך 4 חודשים או תוך 5 חודשים, לפי העניין, מתום התקופה המיוחדת.

 

"א.י.ה חשבונאות" בעזרת צוות מקצועי ומיומן יגישו את דוחתיך בהתאם לנהלים והתקנות הקבועים בחוק ותעמוד איתך מול המוסדות.

 

הצהרת הון

הצהרת הון היא דיווח של תושב ישראל לרשות המסים על הנכסים הנמצאים בבעלותו בתאריך מסוים.

כמעט כל אחד שפותח תיק במס הכנסה יצטרך להגיש במוקדם או במאוחר הצהרת הון לרשות המיסים.

הצהרת הון היא למעשה דיווח למס הכנסה על כל הנכסים והכספים שיש לכם בתאריך בו ביצעתם את ההצהרה. אין דרך לדעת מתי תקבלו בקשה להגיש הצהרת הון וההחלטה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של רשות המיסים.

כל עצמאי או חברה שמגיש דו"ח שנתי מתבקש אחת לכמה שנים (בדרך כלל עם פתיחת התיק) להגיש הצהרת הון. בנוסף, גם שכיר אשר מרוויח סכום מסוים שנקבע על פי חוקי מס הכנסה יכול להתבקש להגיש דו"ח הצהרת הון.

 

 

 

        כל הזכויות שמורות       א.י.ה. חשבונאות